Obchodní podmínky

Owlsolution s.r.o. – jascrates.com

Raková 1782, 023 51 Raková Slovakia

IČO: 51736934

DIČ: 2120768859

IČ DPH: SK2120768859

IBAN: SK12 0900 0000 0051 4595 6196  Swift kód: GIBASKBX

Obchodná spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vo vložke č. 70168/L

I. Všeobecné ustanovenia

1.1 Owlsolution s.r.o. (ďalej len ako poskytovateľ) prevádzkuje jascrates.com, ktorý je miestom, prostredníctvom ktorého poskytovateľ sprostredkováva používateľovi obsah zameraný na darčeky, darčekové sety, darčekové poukážky a darčekové predplatné krabice / boxy pre nápoje, jedlo, design interiéru, exteriéru, módy, hand made, atď. a poskytuje ďalšie služby.

1.2 Poskytovateľ nevystupuje ako predajca sortimentu, ale ako poskytovateľ platformy, ktorá slúži na prezentáciu produktov a značiek prostredníctvom predplatného čelenstva.
Produkty a ich predaj ich vystavenie sú prostredníctvom affiliate odkazov a celkový predaj prebieha priamo na eshope / webe inzerenta / člena klub jascrates.com.

II. Používanie jascrates.com a kategorizácia

2.1 Vstupom alebo iným použitím jascrates.com sa osoba stáva a zaraďuje do kategórie používateľov v zmysle týchto obchodných podmienok. (ďalej ako použivatelia).

2.2 Povinnosťou užívateľa je oboznámiť sa s týmito podmienkami, pričom používaním jascrates.com súhlasí s týmito obchodnými podmienkami a je povinný ich dodržiavať v celom rozsahu.

2.3 Používatelia sa v rámci portálu jascrates.com delia do nasledovných kategórií:

– Používateľ = Návštevník:

• v rámci najarmok.sk disponuje prístupom k obsahu portálu,

• neprezentuje na jascrates.com svoje originálne výrobky,

• nie je povinný sa registrovať na portáli.

– Používateľ = Profesionál – e–shop / výrobca / poskytovateľ služieb:

• je povinný si objednať predplatné pre prenájom obchodu, vystavenie loga, produktov, kontaktných údajov vrátane telefónneho čísla, URL svojho eshopu / webu a odkazov na vaše sociálne siete.

• prezentuje na jascrates.com výrobky a ponúka služby vo sfére potravín, nápojov, designu interiéru, exteriéru, módy, hand made, atď.

• je zaradený do nášho katalógu Obchodov a klienti si ho môžu ľahko nájsť podľa kategórie zamerania, štátu, či kraja, 

• disponuje živnostenským oprávnením.

III. Predplatné a členské

Jednorázový poplatok za služby a produkty.

Predmetom kúpy využíva predávajúci k uhradeniu poplatku automatické platby kartou (tzv. Reccuring payments).

Vyplnením predajného formulára kupujúci autorizuje svoju platobnú kartu k uhradenie doplatku vo výške zreteľne a jasne uvedené na objednávke od prevedenia objednávky.

Vyplnením predajného formulára kupujúci dáva súhlas, aby doplatok (v vopred jasne uvedenej výške) bol jednorázovo automaticky vyúčtovaný na účet predávajúceho.

Mesačné členské – 30 dní.

V prípade, že predmetom kúpy je „Mesačné predplatné Jscrates“ s pravidelným mesačným členským poplatkom, využíva predávajúci k uhradeniu členského poplatku automatické opakované platby kartou (tzv. Reccuring payments).

Vyplnením predajného formulára sa Kupujúci zaväzuje hradiť pravidelný mesačný členský poplatok vo výške zreteľne a jasne uvedené na objednávke a to po celú dobu trvania členstva.

Vyplnením predajného formulára kupujúci dáva súhlas, aby členský poplatok (vopred jasne uvedenej výške) bol každých 30 dní (počnúc dátumom objednávky) automaticky vyúčtovaný na ťarchu platobnej karty kupujúceho, ktorej bola vykonaná prvá úhrada, a to po celú dobu trvania členstva v klube.

Trojmesačné členstvo – 90 dní.

V prípade, že predmetom kúpy je „Trojmesačné predplatné Jascrates“ s pravidelným trojmesačným členským poplatkom, využíva predávajúci k uhradeniu členského poplatku automatické opakované platby kartou (tzv. Reccuring payments).

Vyplnením predajného formulára sa Kupujúci zaväzuje hradiť pravidelný trojmesačný členský poplatok vo výške zreteľne a jasne uvedené na objednávke a to po celú dobu trvania členstva.

Vyplnením predajného formulára kupujúci dáva súhlas, aby členský poplatok (vopred jasne uvedenej výške) bol každých 90 dní (počnúc dátumom objednávky) automaticky vyúčtovaný na ťarchu platobnej karty kupujúceho, ktorej bola vykonaná prvá úhrada, a to po celú dobu trvania členstva v klube.

Polročné členstvo – 180 dní.

V prípade, že predmetom kúpy je „Polročné predplatné Jascrates“ s pravidelným polročným členským poplatkom, využíva predávajúci k uhradeniu členského poplatku automatické opakované platby kartou (tzv. Reccuring payments).

Vyplnením predajného formulára sa Kupujúci zaväzuje hradiť pravidelný šesťmesačný členský poplatok vo výške zreteľne a jasne uvedené na objednávke a to po celú dobu trvania členstva.

Vyplnením predajného formulára kupujúci dáva súhlas, aby členský poplatok (vopred jasne uvedenej výške) bol každých 180 dní (počnúc dátumom objednávky) automaticky vyúčtovaný na ťarchu platobnej karty kupujúceho, ktorej bola vykonaná prvá úhrada, a to po celú dobu trvania členstva v klube.

Ročné členstvo – 365 dní.

V prípade, že predmetom kúpy je „Ročnom predplatnom hurabox“ s pravidelným ročným členským poplatkom, využíva predávajúci k uhradeniu členského poplatku automatické opakované platby kartou (tzv. Reccuring payments).

Vyplnením predajného formulára sa Kupujúci zaväzuje hradiť pravidelný dvanasťmesačný členský poplatok vo výške zreteľne a jasne uvedené na objednávke a to po celú dobu trvania členstva.

Vyplnením predajného formulára kupujúci dáva súhlas, aby členský poplatok (vopred jasne uvedenej výške) bol každých 365 dní (počnúc dátumom objednávky) automaticky vyúčtovaný na ťarchu platobnej karty kupujúceho, ktorej bola vykonaná prvá úhrada, a to po celú dobu trvania členstva v klube.

Upozornenie na automatickú platbu

V prípade, že objednávka podlieha opakovanej platbe, Kupujúci je vždy jasne informovaný na predajnej stránke produktu o výške pravidelného mesačného poplatku aj o spôsobe, ako je možné členstvo v klube ukončiť a zastaviť tak opakované účtovanie platieb. V prípade, že Kupujúci vyplní objednávku, ktorá opakovanú platbu zahŕňa, zašle mu predávajúci do dvoch pracovných dní od vykonania prvej platby potvrdenie o nastavení opakované platby prostredníctvom e-mailu uvedeného v objednávke.Zároveň vždy sedem dní pred automatickým vyúčtovaním poplatku je Kupujúci o tejto skutočnosti upozornený e-mailom na adresu, ktorú uviedol v objednávke, spolu s jasnými pokynmi, ako môže Kupujúci opakované platby zrušiť.

Ukončenie členstva v klube a zrušenie automatické platby:

Členstvo v Jascrates môže Kupujúci kedykoľvek ukončiť pomocou kontaktovaním zákazníckej podpory na adrese info@jascrates.com.

Ukončením členstva v klube je pravidelná platba zrušená a členský poplatok nebude naďalej účtovaný.

Ukončením členstva v klube sa Kupujúci vzdáva všetkých výsad a výhod, ktoré mu členstvo v klube prinášalo.

V prípade zrušenia členstva bude prístup (po vypršaní uhradenej doby členstvo) definitívne ukončený.

IV. Práva a povinnosti poskytovateľa

4.1 Poskytovateľ je výhradne zodpovedný len za správu internetovej stránky jascrates.com, správne zobrazovanie textov, fotografií a jej správne fungovanie.

4.3 Poskytovateľ je oprávnený použiť fotografie obsahu používateľov za účelom prezentácie webu jascrates.com.

4.5 Používateľ berie na vedomie, že poskytovateľ mu nezaručuje bezchybné fungovanie portálu, že obsah vkladaný na jascrates.com bude nepretržite dostupný, úplný, presný a správny a neporušujúci všeobecné záväzné právne predpisy platné na území Slovenskej republiky, EU a sveta.

4.6 Poskytovateľ si vyhradzuje právo ukončiť činnosť webovej stránky jascrates.com a to bez udania dôvodu, pričom registrovaným používateľom nevzniká akýkoľvek peňažný alebo nepeňažný nárok.
 

V. Ochrana osobných údajov

5.1 Užívateľ a inzerent udeľujú súhlas so zaradením všetkých osobných údajov ako aj ďalších získaných údajov do databázy jascrates.com a s ich spracovaním.

5.2 Osobné údaje sa budú spracovávať na obchodné a marketingové potreby spoločnosti.

5.3 Súhlas sa poskytuje až do odvolania súhlasu. Dotknutá osoba berie na vedomie, že má práva podľa zákona č. 122/2013 Z. z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, t. j. predovšetkým, že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a že má právo prístupu k osobným údajom.

5.4 najarmok.sk sa zaväzuje dodržiavať zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. 

VI. Cookies

6.1 Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa nahrajú na pevný disk počítača len na základe povolenia. V prípade súhlasu sa text nahrá do súboru malých rozmerov.

6.2 Cookies uľahčujú analýzu navigácie na internete, rozpoznajú, keď niekto navštívi nejakú webovú stránku, umožňujú internetovým aplikáciám odosielať informácie jednotlivým používateľom.

6.3 V súvislosti s týmto sa zo stránok nezískavajú žiadne osobné údaje používateľov.

6.4 Cookies sa nepoužívajú na prenos informácií osobného charakteru, trvalé súbory cookies akéhokoľvek typu alebo systémy na sledovanie používateľov.

VII. Záverečné ustanovenia

7.1 Obchodné podmienky uvedené na najarmok.sk sa stávajú platnými a účinnými momentom ich potvrdenia, s výnimkou ak je medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak.

7.2 Používateľ prehlasuje, že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil, rozumie im a výslovne s nimi súhlasí.

7.3 Vzťahy týmito obchodnými podmienkami neupravené sa riadia príslušnými zákonmi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky a EÚ.

7.4 Vzniknuté spory sa zmluvné strany zaväzujú primárne riešiť zmierlivo a mimosúdnou cestou, pokiaľ takáto možnosť aj po vynaloženom úsilí nebude možná, je každá zo zmluvných strán oprávnená riešiť vzniknutý spor na príslušnom súde.

7.5 Akákoľvek časť tohto textu nesmie byť kopírovaná, publikovaná a šírená žiadnym spôsobom a v akejkoľvek podobe bez výslovného súhlasu najarmok.sk.

Owlsolution s.r.o.

Spinner
Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.